دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

بیست و پنجمین نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران

بیست و پنجمین نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران

نمایشگاه چاپ و بسته بندی استانبول ۲۰۱۹

نمایشگاه چاپ و بسته بندی استانبول ۲۰۱۹